دیدار نهایی تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ - نادال و مدودف

۴۹۹

شبکه ورزش
۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۱:۵۹
دیدار نهایی ویمبلدون ، فدرر - جوکوویچ
دیدار نهایی ویمبلدون ، فدرر - جوکوویچ
۶۵
تنیس (فدرر - جوکوویچ)
تنیس (فدرر - جوکوویچ)
۴۰۶
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۲۹۷
تنیس آزاد جایزه بزرگ ۲۰۲۰ - استرالیا
تنیس آزاد جایزه بزرگ ۲۰۲۰ - استرالیا
۴۶۸
دیدار نهایی تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹ - نادال و تیم
دیدار نهایی تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹ - نادال و تیم
۵۵۵
دیدار نهایی تنیس ویمبلدون- فدرر - جوکوویچ
دیدار نهایی تنیس ویمبلدون- فدرر - جوکوویچ
۵۶۵
دیدار نهایی ۵۰۰ امتیازی- دبی ۲۰۲۰ - جوکوویچ و سیتسیپاس
دیدار نهایی ۵۰۰ امتیازی- دبی ۲۰۲۰ - جوکوویچ و سیتسیپاس
۵۰۴
دیدار نهایی تنیس روی میز مجازستان ۲۰۲۰
دیدار نهایی تنیس روی میز مجازستان ۲۰۲۰
۷۳۶
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
۸۷۱
دیدار نهای تنیس ۲۰۲۰
دیدار نهای تنیس ۲۰۲۰
۱,۰۳۲
جوکوویچ - استفانوس - دیدار نهایی تور ۵۰۰ امتیازی دبی
جوکوویچ - استفانوس - دیدار نهایی تور ۵۰۰ امتیازی دبی
۵۴۷
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
۷۳۸
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۵۶۶
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۳,۱۸۴
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۴,۴۰۱
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
۳,۰۷۶
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
۲,۴۴۳
مسابقات نهایی تور جهانی ۲۰۲۰
مسابقات نهایی تور جهانی ۲۰۲۰
۹۷۴
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
۴,۴۷۸
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
۲,۰۰۷
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۱,۱۹۹
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، فدرر - کرایینوویچ
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، فدرر - کرایینوویچ
۱,۸۵۸
مسابقات پایانی بزرگ - چین
مسابقات پایانی بزرگ - چین
۸۵۱
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
۱,۴۲۲
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
۱,۲۲۵
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
۱,۰۷۵
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
۵۸۱
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
۷۸۷
تور جهانی جایزه بزرگ چین
تور جهانی جایزه بزرگ چین
۴۷۹