۱۶ فروردین ۱۳۹۹

۵,۵۴۳

شبکه ۱
۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۹:۳۲
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۶۲
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۲۲۳
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۲۲۲
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۲۸
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۳۳۱
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۰۶۰
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۱۲
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۰۹
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۱۳
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۲۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۳۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۹۹
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۱۷
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۹۹
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۶۰
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۸۸
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۳۴
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۰۷
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۸۵
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۶۷
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۱۵
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۲۹۱
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۱۸
مرحله اول - ته خط (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۷۰
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۲۰
مرحله پنجم - سرگروه (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۵۲
مرحله چهارم - چهارتایی (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - چهارتایی (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۳۷۹
مرحله سوم - تیزبین (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۸۸
مرحله دوم - شیش تایی (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۴۳
مرحله اول - ته خط (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۵۷