۱۳ فروردین ۱۳۹۹

۱,۴۵۹

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۷۷۰
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۷۳۰
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۹۲۵
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱,۲۱۲
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۱,۸۰۴
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۵۱۲
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
۲,۴۹۰
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۶۶۳
چالش آشپزی همراه با نقاشی
چالش آشپزی همراه با نقاشی
۱,۳۸۷
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۰۵۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۷۹
اعلام نتایج - گروه داوران
اعلام نتایج - گروه داوران
۱,۳۸۴
داوری رقابت گروه داوران
داوری رقابت گروه داوران
۱,۷۰۸
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
۱,۴۴۳
معرفی گروه داوران
معرفی گروه داوران
۶۴۶
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۵,۶۲۴
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
۲,۷۵۵
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
۱,۷۴۱
چالش آشپزی و حل پازل
چالش آشپزی و حل پازل
۱,۳۸۵
معرفی گروه آشپزای آینده
معرفی گروه آشپزای آینده
۹۹۰
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
۲,۶۳۲
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
۱,۸۰۶
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
۱,۳۳۵
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
۳,۰۱۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۴۶
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
۲,۱۲۶
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
۱,۶۲۱
چالش آشپزی خانواده منصوریان
چالش آشپزی خانواده منصوریان
۱,۷۲۲
معرفی گروه خانواده منصوریان
معرفی گروه خانواده منصوریان
۱,۶۰۲