ریاضی - انواع توابع / ۱۳ فروردین

6,050

شبکه آموزش
13 فروردین ماه 1399
16:00
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
1,803
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
1,245
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
1,392
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
1,011
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۸۵۵
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
1,444
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
۷۸۶
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
1,720
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
۸۴۶
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
1,536
هندسه - حل سوالات کنکور  / ۲۲ تیر
هندسه - حل سوالات کنکور / ۲۲ تیر
۴۴۶
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
1,489
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
۶۶۴
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
۷۰۳
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
2,070
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
2,211
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
۶۱۶
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
۵۲۱
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
2,378
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
2,024
فارسی  - درس هجده / ۶ خرداد
فارسی - درس هجده / ۶ خرداد
1,137
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
1,557
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
1,385
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
1,671
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
1,239
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
1,627
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
1,556
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
۵۸۷
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
1,687
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
1,599