گذری کوتاه بر تاریخ همدان

۱,۴۶۳

۹ خرداد ۱۳۹۹
۹ خرداد ۱۳۹۹
۸۲۲
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸ خرداد ۱۳۹۹
۶۲۴
مرحله پنجم - سرگروه (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۷۶۷
مرحله چهارم - تیزبین (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - تیزبین (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۹۵۶
مرحله سوم - پس و پیش (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله سوم - پس و پیش (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۶۴۷
مرحله دوم - شیش تایی (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۴۹۳
مرحله اول - ته خط (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۴۰۵
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۸۱
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۰۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۶۵۰
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۶۰۱
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۴۷
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۷۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۷۲
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۱۳۸
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۷۸
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۵۸
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۶۲
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۸۳
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۰۸
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۶۹
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۴۵
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۲۲
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۸۹
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۰۵
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۶۰
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۲۶
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۳۰
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۸۴
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۳۸