داوری رقابت گروه آشپزای خوش صدا

۱,۵۴۸

۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۴۵۳
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۸۶۰
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
۲,۳۳۹
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۵۲۸
چالش آشپزی همراه با نقاشی
چالش آشپزی همراه با نقاشی
۱,۳۱۴
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۰۰۴
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱,۶۸۸
اعلام نتایج - گروه داوران
اعلام نتایج - گروه داوران
۱,۳۵۱
داوری رقابت گروه داوران
داوری رقابت گروه داوران
۱,۶۳۲
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
۱,۳۸۳
معرفی گروه داوران
معرفی گروه داوران
۶۳۳
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۵,۵۰۴
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
۲,۷۴۱
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
۱,۷۲۸
چالش آشپزی و حل پازل
چالش آشپزی و حل پازل
۱,۳۶۵
معرفی گروه آشپزای آینده
معرفی گروه آشپزای آینده
۹۷۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱,۴۳۹
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
۲,۶۱۸
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
۱,۷۹۷
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
۱,۳۲۲
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
۳,۰۱۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۲۳
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
۲,۱۱۲
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
۱,۵۹۷
چالش آشپزی خانواده منصوریان
چالش آشپزی خانواده منصوریان
۱,۶۹۸
معرفی گروه خانواده منصوریان
معرفی گروه خانواده منصوریان
۱,۵۸۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱,۵۹۸
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
۲,۴۱۹
چالش آشپزی با یک دست
چالش آشپزی با یک دست
۱,۰۱۷