چالش آشپزی با یک دست

۱,۰۱۴

۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۹۱۸
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۹۶۰
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
۲,۳۷۲
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۵۴۷
چالش آشپزی همراه با نقاشی
چالش آشپزی همراه با نقاشی
۱,۳۲۵
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۰۰۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱,۶۹۴
اعلام نتایج - گروه داوران
اعلام نتایج - گروه داوران
۱,۳۵۵
داوری رقابت گروه داوران
داوری رقابت گروه داوران
۱,۶۴۵
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
۱,۳۹۸
معرفی گروه داوران
معرفی گروه داوران
۶۳۷
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۵,۵۱۰
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
۲,۷۴۳
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
۱,۷۳۱
چالش آشپزی و حل پازل
چالش آشپزی و حل پازل
۱,۳۶۶
معرفی گروه آشپزای آینده
معرفی گروه آشپزای آینده
۹۷۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱,۴۴۰
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
۲,۶۲۱
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
۱,۷۹۷
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
۱,۳۲۳
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
۳,۰۱۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۲۳
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
۲,۱۱۳
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
۱,۵۹۸
چالش آشپزی خانواده منصوریان
چالش آشپزی خانواده منصوریان
۱,۶۹۹
معرفی گروه خانواده منصوریان
معرفی گروه خانواده منصوریان
۱,۵۸۶
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱,۶۰۰
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
۲,۴۲۱
داوری رقابت گروه آشپزای خوش صدا
داوری رقابت گروه آشپزای خوش صدا
۱,۵۴۸