اعلام نتایج - گروه بدلکاران

۱,۹۵۳

اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
۲,۱۵۱
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
۱,۲۳۲
چالش آشپزی و حل پازل
چالش آشپزی و حل پازل
۹۴۶
معرفی گروه آشپزای آینده
معرفی گروه آشپزای آینده
۷۲۳
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۶۶۰
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
۲,۲۸۳
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
۱,۵۰۳
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
۱,۰۹۸
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
۲,۷۵۲
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۹۷
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
۱,۸۴۹
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
۱,۱۹۲
چالش آشپزی خانواده منصوریان
چالش آشپزی خانواده منصوریان
۱,۱۷۲
معرفی گروه خانواده منصوریان
معرفی گروه خانواده منصوریان
۱,۳۰۳
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱,۰۱۴
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
اعلام نتایج - گروه آشپزای خوش صدا
۲,۲۱۵
داوری رقابت گروه آشپزای خوش صدا
داوری رقابت گروه آشپزای خوش صدا
۱,۱۷۷
چالش آشپزی با یک دست
چالش آشپزی با یک دست
۷۵۸
معرفی گروه آشپزای خوش صدا
معرفی گروه آشپزای خوش صدا
۹۳۹
تست کرونا در استودیو دستپخت
تست کرونا در استودیو دستپخت
۱,۱۰۵
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱,۰۵۳
اعلام نتایج - گروه آشپزای جانباز
اعلام نتایج - گروه آشپزای جانباز
۱,۶۹۲
داوری رقابت گروه آشپزای جانباز
داوری رقابت گروه آشپزای جانباز
۱,۵۱۹
آشپزی گروه جانبازان
آشپزی گروه جانبازان
۷۸۵
چالش انتخاب مواد غذایی با تیراندازی
چالش انتخاب مواد غذایی با تیراندازی
۹۵۷
معرفی گروه آشپزای جانباز
معرفی گروه آشپزای جانباز
۶۰۸
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۸۹۶
اعلام نتایج - گروه خنده بازاریها
اعلام نتایج - گروه خنده بازاریها
۱,۷۶۲
داوری رقابت گروه خنده بازاریها
داوری رقابت گروه خنده بازاریها
۱,۲۶۵
چالش ماکارونی درست کردن با عینک
چالش ماکارونی درست کردن با عینک
۱,۳۸۲