مکافات

۱,۳۳۵

شبکه ۵
۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۷:۳۰
راز
راز
۷۹۱
توبه
توبه
۶۹۶
جبران
جبران
۶۳۲
نذر
نذر
۷۳۹
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۸۵
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۵۴
رویای تلخ
رویای تلخ
۶۲۱
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۷۳۱
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۵۴
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۸۶
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۸۶
تدبیر
تدبیر
۱,۷۸۴
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۹۷
بی قراری
بی قراری
۲,۹۳۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۶۶
پاپوش
پاپوش
۲,۵۴۲
شب شکار
شب شکار
۳,۵۹۸
دونده
دونده
۱,۸۲۴
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۸۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۷۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۱۹
آخر خط
آخر خط
۱,۹۵۶
بازتاب
بازتاب
۲,۷۵۴
بازیگر
بازیگر
۲,۲۸۷
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۳۰۰
برج جهان
برج جهان
۱,۷۶۷
حقیقت
حقیقت
۲,۲۱۵
در تاریکی
در تاریکی
۱,۹۱۴
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۳۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۹۶
درنگ
درنگ
۱,۶۱۴
برج جهان
برج جهان
۱,۱۵۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۴۲۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۵,۰۱۸
پژواک
پژواک
۳,۰۴۷
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۲۳
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۲۲
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۸۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۷۰
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۳۱۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۱۹
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۶۲
نذر
نذر
۱,۷۱۶
حاجت
حاجت
۲,۰۹۸
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۶۲
خواب گران
خواب گران
۱,۴۷۵
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۵۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۸۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۶۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۹۰۱
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۵۶
رهایی
رهایی
۲,۱۶۸
فریب
فریب
۶,۳۳۶
با من باش
با من باش
۲,۳۸۴
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۵۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۳۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۴۵
میزان
میزان
۱,۷۹۹
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۵۱
پیله
پیله
۲,۲۸۱
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۱۸
عاشق
عاشق
۴,۹۷۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۷۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۹۶
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۴۹
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۴۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۳۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۷۵
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۳۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۷۸
پاپوش
پاپوش
۳,۲۸۴
ثلث شب
ثلث شب
۳,۴۰۱
شب شکار
شب شکار
۲,۵۱۷
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۱۳
سقوط
سقوط
۲,۵۲۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۵۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۶۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۹۸
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۷
حلالم کن
حلالم کن
۲,۰۰۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۴۸
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۲۰۷
سکوت
سکوت
۱,۹۷۸
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۴۴۶
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۸۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۸۲۵
گودال
گودال
۱,۹۶۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۷۰
حاجت
حاجت
۲,۴۹۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۷۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۷۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۵۱
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۹۷
مقصر
مقصر
۱,۴۴۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۵۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۸۳
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۰۰۱
گودال
گودال
۱,۵۶۳
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۴۶
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۸۲
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۴۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۷۰۶
به آهستگی
به آهستگی
۳,۷۲۲
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۹۴
انعکاس
انعکاس
۱,۱۰۳
باغ انار
باغ انار
۱,۸۳۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۵۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۶۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۶۲
آخرخط
آخرخط
۳,۹۰۳
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۷۳
ندارها
ندارها
۴,۴۷۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۶۱
بار کج
بار کج
۳,۳۹۹
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۵۳
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۷۶
بازی
بازی
۵,۵۱۵
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۷۳
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۴۱
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۶۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۸
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۷۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۴۵
تنهایی
تنهایی
۲,۶۲۷
دعوت
دعوت
۲,۳۲۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۵۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۳۹
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۲۱
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۸
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۸۴۷
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۳۱
ندارها
ندارها
۴,۱۲۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۶۲
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۹۱
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۹۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۵۴
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۴۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۸۰
مکث
مکث
۴,۳۵۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۸
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۶۰
آخر خط
آخر خط
۴,۸۵۲
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۹
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۹۴
حاجت
حاجت
۵,۳۸۶
غفلت
غفلت
۵,۳۶۲
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۱۵
حاجت
حاجت
۴,۱۸۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۹
عاشق
عاشق
۲۵,۷۲۸
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۷۱۴
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۳۹
مکافات
مکافات
۶,۶۶۵
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۲۵
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۵۰
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۴۰۹
دروغ
دروغ
۱,۷۵۷
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۵۲۰
جبران
جبران
۳,۱۱۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۶۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۹
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۵۷
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۷۷
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۵۵
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۶۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۲۴
جبران
جبران
۲,۵۱۵
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۳۰۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۲۶۰
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۸۹
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۳۹
بی قراری
بی قراری
۱,۶۹۹
تدبیر
تدبیر
۲,۳۳۴
دور باطل
دور باطل
۳,۲۶۱
حاجت
حاجت
۳,۷۷۱
سوگند
سوگند
۲,۸۹۵
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۵۳
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۷۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۵۱
سربازی
سربازی
۴,۳۶۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۶۲
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۷۲
سایه ها
سایه ها
۱,۸۹۰
بی قراری
بی قراری
۵,۰۹۸
بار کج
بار کج
۵,۲۲۳
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۸۸
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۷۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۱۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۶۳
سقوط
سقوط
۳,۴۲۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۵۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۶۱
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۶۵
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۲۷
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۷۵
بازتاب
بازتاب
۱,۴۰۱
گره بر باد
گره بر باد
۲,۱۰۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۷۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۲۴
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۴۲۳
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۹۲
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۵۹
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۱۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۲۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۷۷
خواب صادق
خواب صادق
۵۴۱
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۵۰۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۸۷
گره بر باد
گره بر باد
۳۹۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۱۰
سایه ها
سایه ها
۶۰۷
سایه ها
سایه ها
۳۰۰
دست شیطان
دست شیطان
۷۵۴
باغ انار
باغ انار
۶۳۷
سقوط
سقوط
۱,۰۶۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۶۵
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۴۳