اسکيت سرعت روي يخ جام جهاني هلند ۲۰۲۰

۲۰۳

شبکه ورزش
۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸
۰۲:۵۳
اسکیت سرعت روی یخ آلمان - ۵۰۰۰ متر امدادی
اسکیت سرعت روی یخ آلمان - ۵۰۰۰ متر امدادی
۸۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ  (سمسکنز - اوترسپر )
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ (سمسکنز - اوترسپر )
۱۳۸
جام جهانی اسکیت سرعت آلمان ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت آلمان ۲۰۲۰
۱۹۵
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰ ، ماده ۵۰۰۰ متر امدادی
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰ ، ماده ۵۰۰۰ متر امدادی
۲۲۱
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۲۳۱
جام جهانی اسکیت سرعت هلند ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت هلند ۲۰۲۰
۲۵۱
اسکیت سرعت روی یخ  جام جهانی هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ جام جهانی هلند ۲۰۲۰
۱۹۸
جام جهانی اسکیت روی یخ کاندا ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت روی یخ کاندا ۲۰۲۰
۳۱۸
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
۱۷۷
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۲۰
۳۰۸
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰
۳۹۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۰
۱۸۲
جام جهانی اسکیت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
۴۰۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۶۲۲
اسکیت سرعت قهرمانی جهان هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت قهرمانی جهان هلند ۲۰۲۰
۲۴۸
اسکیت سرعت روی یخ آلمان
اسکیت سرعت روی یخ آلمان
۴۹۰
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
۸۲۱
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
۷۰۵
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
۴۱۵
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
۳۷۲
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
۵۲۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
۳۸۷
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۲۵۶
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۴۰۳
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۸۹۵
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۱۸۵
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۵۰۳
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۵۹
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۴۱۲