معرفی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

۷۹

شبکه ۵
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۵:۰۱
شناخت و انتظارات مردم آستانه اشرفیه از نماینده منتخب
شناخت و انتظارات مردم آستانه اشرفیه از نماینده منتخب
۶۹
مروری بر کارنامه حضور قربانی در مجلس
مروری بر کارنامه حضور قربانی در مجلس
۶۸
نظارت بر انتخابات
نظارت بر انتخابات
۳۶
مؤلفه‌های لازم برای اجرای طرح‌های مجلس
مؤلفه‌های لازم برای اجرای طرح‌های مجلس
۴۶
زندگینامه محمدحسین قربانی
زندگینامه محمدحسین قربانی
۴۹
اقدامات محمدحسین قربانی در مجلس
اقدامات محمدحسین قربانی در مجلس
۵۱
محمد حسین قربانی
محمد حسین قربانی
۶۸
ابوالفتح نیکنام
ابوالفتح نیکنام
۷۹
شناخت و انتظارات مردم تنکابن از نمایندشان
شناخت و انتظارات مردم تنکابن از نمایندشان
۸۰
نگاهی به دوران حضور طاهایی در مجلس
نگاهی به دوران حضور طاهایی در مجلس
۵۴
صحبت‌های طاهایی درباره انتظارات مردم
صحبت‌های طاهایی درباره انتظارات مردم
۴۱
زندگینامه علی‌اکبر طاهایی
زندگینامه علی‌اکبر طاهایی
۴۹
اقدامات طاهایی در مجلس
اقدامات طاهایی در مجلس
۳۲
سید علی اکبر طاهایی
سید علی اکبر طاهایی
۵۶۸
همایون هاشمی
همایون هاشمی
۱۲۹
شناخت و انتظارات مردم دامغان از نماینده منتخب
شناخت و انتظارات مردم دامغان از نماینده منتخب
۶۱
قوانین ناکارآمد مجلس
قوانین ناکارآمد مجلس
۱۸
نگاهی به دوران حضور سبحانی در مجلس
نگاهی به دوران حضور سبحانی در مجلس
۲۶
نظارت شورای نگهبان بر قانونگذاری
نظارت شورای نگهبان بر قانونگذاری
۳۴
حوزه اختیارات نمایندگان مجلس
حوزه اختیارات نمایندگان مجلس
۳۶
زندگینامه حسن صبحانی
زندگینامه حسن صبحانی
۲۳
رابطه انتظارات مردم و وظایف نمایندگان
رابطه انتظارات مردم و وظایف نمایندگان
۲۸
اقدامات حسن سبحانی در مجلس
اقدامات حسن سبحانی در مجلس
۳۳
حسن سبحانی
حسن سبحانی
۱۰۲
توصیه زمانی به مردم برای انتخاب درست
توصیه زمانی به مردم برای انتخاب درست
۱۳۰
اقداماتی که در مجلس ناتمام می‌مانند
اقداماتی که در مجلس ناتمام می‌مانند
۶۹
شناخت و انتظارات مردم ملایر از نماینده منتخب
شناخت و انتظارات مردم ملایر از نماینده منتخب
۱۰۵
نگاه ملی نماینده مجلس از نظر زمانی
نگاه ملی نماینده مجلس از نظر زمانی
۸۱
مروری بر کارنامه حسن زمانی در مجلس
مروری بر کارنامه حسن زمانی در مجلس
۴۶
ارتباط مردم با دستگاه حاکمیت توسط مجلس
ارتباط مردم با دستگاه حاکمیت توسط مجلس
۶۰