گل استقلال به الشرطه (حسام کاظم - گل بخودی)

۱۰۳,۷۹۹

شبکه ۳
۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۸:۲۳
گل دوم شارجه به پرسپولیس (رایان مندس)
گل دوم شارجه به پرسپولیس (رایان مندس)
۷۳,۹۷۹
گل دوم پرسپولیس به شارجه (دبل علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به شارجه (دبل علی علیپور)
۶۸,۸۵۶
گل اول شارجه به پرسپولیس (مهند علی)
گل اول شارجه به پرسپولیس (مهند علی)
۳۶,۷۰۲
گل اول پرسپولیس به شارجه (علی علیپور)
گل اول پرسپولیس به شارجه (علی علیپور)
۸۲,۷۹۱
شارجه امارات - پرسپولیس
شارجه امارات - پرسپولیس
۱۱,۱۶۹
گل مردود شده ارسلان مطهری به الاهلی عربستان
گل مردود شده ارسلان مطهری به الاهلی عربستان
۵۵,۱۹۹
پنالتی از دست رفته استقلال مقابل الاهلی (وریا غفوری)
پنالتی از دست رفته استقلال مقابل الاهلی (وریا غفوری)
۹۱,۱۹۶
گل دوم الاهلی به استقلال (دبل المعاشر)
گل دوم الاهلی به استقلال (دبل المعاشر)
۴۰,۲۳۳
گل اول استقلال به الاهلی (ارسلان مطهری)
گل اول استقلال به الاهلی (ارسلان مطهری)
۳۸,۱۵۷
گل اول الاهلی به استقلال (المعاشر - پنالتی)
گل اول الاهلی به استقلال (المعاشر - پنالتی)
۵۵,۲۹۰
الاهلی عربستان - استقلال
الاهلی عربستان - استقلال
۸,۰۶۲
گل دوم الدحیل به پرسپولیس (جونیور)
گل دوم الدحیل به پرسپولیس (جونیور)
۸۳,۱۴۰
گل اول الدحیل به پرسپولیس (ماریو مانژوکیچ)
گل اول الدحیل به پرسپولیس (ماریو مانژوکیچ)
۵۸,۸۵۸
پرسپولیس - الدحیل
پرسپولیس - الدحیل
۲۶,۱۹۴
گل الشرطه به استقلال (علی فائزعطیه - پنالتی)
گل الشرطه به استقلال (علی فائزعطیه - پنالتی)
۷۵,۰۰۰
استقلال - الشرطه عراق
استقلال - الشرطه عراق
۲۹,۱۳۱
گل پنجم استقلال به الریان (ارسلان مطهری)
گل پنجم استقلال به الریان (ارسلان مطهری)
۹۲,۸۰۸
گل چهارم استقلال به الریان (ارسلان مطهری)
گل چهارم استقلال به الریان (ارسلان مطهری)
۷۰,۳۹۶
گل سوم استقلال به الریان (مهدی قائدی)
گل سوم استقلال به الریان (مهدی قائدی)
۸۲,۴۸۱
گل دوم استقلال به الریان (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به الریان (مهدی قائدی)
۸۶,۸۹۵
گل اول استقلال به الریان (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال به الریان (شیخ دیاباته)
۹۱,۹۴۴
الریان قطر - استقلال ایران
الریان قطر - استقلال ایران
۳۱,۲۴۶
گل سوم استقلال به الکویت (وریا غفوری)
گل سوم استقلال به الکویت (وریا غفوری)
۸۴,۳۴۲
گل دوم استقلال به الکویت (دبل شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به الکویت (دبل شیخ دیاباته)
۷۱,۶۷۳
گل اول استقلال به الکویت (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال به الکویت (شیخ دیاباته)
۱۰۱,۲۷۲
استقلال - الکویت (مرحله انتخابی)
استقلال - الکویت (مرحله انتخابی)
۳۷,۸۰۷