فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
۸۱۲
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
۶۲۵
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
۵۳۴
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۶۰۵
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
۳۹۶
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,316
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
۸۴۸
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
14,332
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,390
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,357
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,217
فولاد - استقلال
فولاد - استقلال
6,712
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,412
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,606
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
۹۱۹
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
1,115
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
۷۶۲
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
۹۳۸
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,308
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,399
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,401
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
۹۸۹
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,308
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
۹۹۳
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
3,846
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,376