جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰

۵۷۸

شبکه ورزش
۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۵:۰۸
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۲۰
۱۸۵
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ هلند ۲۰۲۰
۲۹۹
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۰
۱۴۶
جام جهانی اسکیت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت روی یخ آلمان ۲۰۲۰
۳۷۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۵۶۴
اسکیت سرعت قهرمانی جهان هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت قهرمانی جهان هلند ۲۰۲۰
۱۹۲
اسکیت سرعت روی یخ آلمان
اسکیت سرعت روی یخ آلمان
۴۴۹
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
۷۶۷
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
۶۶۷
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
۳۷۱
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
۳۳۱
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
۴۷۰
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۲۲۵
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۳۸۶
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۵۶۹
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۱۶۶
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۴۶۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۳۹
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۳۶۲
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
۳۷۱
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
۴۴۲
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
۲۱۵
جام جهانی اسکیت روی یخ
جام جهانی اسکیت روی یخ
۳۹۷
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
۲۱۴
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
۲۱۰
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
۲۶۳
مسابقات بین المللی اسکیت
مسابقات بین المللی اسکیت
۳۵۱
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
۲۲۳
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
۹۴۶