قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

۸۲

شبکه امید
۲۵ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۵۹
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
۱۱۷
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
۶۹
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
۷۷
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
۸۱
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
۶۸
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
۵۸
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۸۲
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۷۸
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۷۴
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۱۵۸
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۷۹
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۸۴
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۹۶
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۶۵
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۸۳
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۷۶
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۹۲
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۸۶
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۱۲۹
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۱۳۳
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۹۳
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۱۴۰
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۹۹
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۱۴۶
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۸۱
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۱۹۷
قسمت ۶۸ - بخش ۳
قسمت ۶۸ - بخش ۳
۱۲۰
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۲۵۵
قسمت ۶۸  - بخش ۱
قسمت ۶۸ - بخش ۱
۱۴۵