قسمت ۶۸ - بخش ۳

۸۶

شبکه امید
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۵۹
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
۱۳۶
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
۷۹
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
۹۳
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
۱۰۳
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
۶۹
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
۶۳
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۸۷
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۸۹
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۸۱
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
۸۱
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۷۴
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۷۷
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۷۵
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۶۲
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۵۶
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۹۲
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۸۰
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۹۷
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۸۳
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۹۱
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۱۴۱
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۹۳
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۸۲
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۹۱
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۱۰۹
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۸۶
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۱۴۴
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۱۵۲
قسمت ۶۸  - بخش ۱
قسمت ۶۸ - بخش ۱
۷۱