قسمت ۶۸ - بخش ۱

۵۳

شبکه امید
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۰
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
۵۹
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
۳۹
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
۳۳
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
۴۹
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
۳۲
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
۲۹
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۶۰
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۵۵
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۵۲
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
۵۰
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۴۹
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۵۷
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۶۲
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۵۱
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۴۴
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۷۰
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۶۳
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۷۶
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۶۸
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۷۱
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۱۰۵
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۷۲
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۶۵
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۶۱
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۷۶
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۶۱
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۱۱۷
قسمت ۶۸ - بخش ۳
قسمت ۶۸ - بخش ۳
۷۸
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۱۲۶