خطبه خوانی ( قرائت بخشی از خطبه فدکیه ) - بخش ۳

۳۹۴

شبکه ۳
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۱۲:۰۰