خطبه خوانی ( قرائت بخشی از خطبه فدکیه ) - بخش ۱

۱۳۸

شبکه ۳
۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
۰۶:۴۳