دست شیطان

۲۶۵

شبکه ۵
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
۱۹:۰۰
باغ انار
باغ انار
۲۵۸
سقوط
سقوط
۳۱۳
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۴,۳۶۲
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۲۴۵
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۸۵
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۰۱۹
تدبیر
تدبیر
۱,۴۹۳
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۹۹
بی قراری
بی قراری
۲,۷۰۱
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۴۸
پاپوش
پاپوش
۲,۲۴۵
شب شکار
شب شکار
۳,۴۱۲
دونده
دونده
۱,۶۴۶
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۴۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۹۹۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۸۲
آخر خط
آخر خط
۱,۷۵۶
بازتاب
بازتاب
۲,۶۰۱
بازیگر
بازیگر
۱,۸۷۲
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۶۳
درنگ
درنگ
۲,۰۷۴
برج جهان
برج جهان
۱,۴۴۱
حقیقت
حقیقت
۱,۸۸۷
در تاریکی
در تاریکی
۱,۵۸۱
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۵۸
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۷۰
درنگ
درنگ
۱,۱۸۵
برج جهان
برج جهان
۱,۰۴۳
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۸۴۲
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۳۵۳
پژواک
پژواک
۲,۶۵۷
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۰۳۴
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۸۲
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۳۱۲
بر بال باد
بر بال باد
۲,۷۶۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۰۶۱
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۹۳۷
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۶۴
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۶۴۷
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۲۳۷
نذر
نذر
۱,۴۷۴
حاجت
حاجت
۱,۹۵۹
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۰۲۸
خواب گران
خواب گران
۱,۳۰۵
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۰۸۹
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۷۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۸۹
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۳۸۴
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۸۳
رهایی
رهایی
۱,۷۳۱
فریب
فریب
۵,۴۵۸
با من باش
با من باش
۲,۰۶۶
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۰۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۷۵۴
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۶۱۹
میزان
میزان
۱,۵۶۰
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۹۱۳
پیله
پیله
۱,۹۹۳
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۲۹
عاشق
عاشق
۴,۴۸۴
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۷۱
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۷۶
تغییر
تغییر
۱,۶۵۶
مکث
مکث
۲,۲۱۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۱۲۶
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۵۹۸
برگ آخر
برگ آخر
۱,۸۰۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۵۴
پاپوش
پاپوش
۲,۹۷۹
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۹۹
شب شکار
شب شکار
۲,۱۶۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۵۱
سقوط
سقوط
۱,۸۶۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۵۳۸
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۰۶۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۵۳۶
تدبیر
تدبیر
۱,۳۲۸
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۴۴
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۹۱
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۰۳۳
سکوت
سکوت
۱,۶۹۸
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۱۲۵
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۶
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۸۲۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۲
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۰۹۶
گودال
گودال
۱,۷۹۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۸۴
حاجت
حاجت
۲,۲۹۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۴۲
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۲۰۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۷۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۷۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۱۱۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۹۶۴
مقصر
مقصر
۱,۳۴۳
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۸۷
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۸۲۲
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۶۲
گودال
گودال
۱,۴۳۳
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۴۱
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۷۸
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۴۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۸۱
به آهستگی
به آهستگی
۳,۴۳۰
انعکاس
انعکاس
۱,۶۷۱
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۴۰
انعکاس
انعکاس
۱,۰۳۶
باغ انار
باغ انار
۱,۶۶۸
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۳۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۷۷
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۶۱
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۵۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۷۰۴
آخرخط
آخرخط
۲,۵۶۷
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۳۱۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۹۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۲۲۹
ندارها
ندارها
۴,۲۴۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۵۱
بار کج
بار کج
۳,۳۱۰
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۳۷
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۹
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۸۵۳
بومرنگ
بومرنگ
۴,۸۱۲
بازی
بازی
۵,۰۵۳
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۶۲
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۸۰۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۴۰۷
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۸۸
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۹۳
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۷۶
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۷۸
تنهایی
تنهایی
۲,۴۴۵
دعوت
دعوت
۲,۱۳۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۸۵
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۱۲۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۳۶
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۴۱۵
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۲۶۱
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۳۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۰۰۱
ندارها
ندارها
۳,۸۸۲
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۲۶
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۳۸
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۹۲۶
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۱۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۹۴۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۴۸
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۸۶
مکث
مکث
۴,۰۶۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۶۳۰
انعکاس
انعکاس
۲,۱۵۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۸
آخر خط
آخر خط
۴,۶۴۴
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۸۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۳۵
حاج خانم
حاج خانم
۴,۵۶۸
حاجت
حاجت
۵,۲۸۷
غفلت
غفلت
۴,۸۷۶
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۶۱۵
حاجت
حاجت
۴,۰۶۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۷۲
عاشق
عاشق
۲۳,۶۹۹
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۴۴۰
پیک عروس
پیک عروس
۶,۴۸۱
مکافات
مکافات
۶,۴۰۵
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۸
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۷۵۰
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۷
انعکاس
انعکاس
۱,۴۸۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۹۵
دروغ
دروغ
۱,۳۶۶
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۶
سرانجام
سرانجام
۲,۸۶۱
جبران
جبران
۲,۳۱۴
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۸۱
بعد از تو
بعد از تو
۱,۴۳۲
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۶۴
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۸۰۸
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۰۸۶
خواب صادق
خواب صادق
۱,۳۲۴
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۵۹۲
جبران
جبران
۲,۰۶۸
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۰۴۵
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۶۸۳
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۴۹
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۶۸
بی قراری
بی قراری
۱,۵۵۸
تدبیر
تدبیر
۱,۲۰۲
دور باطل
دور باطل
۲,۷۸۵
حاجت
حاجت
۳,۳۶۰
سوگند
سوگند
۲,۵۳۶
بعد از تو
بعد از تو
۴,۲۳۶
آخرین پل
آخرین پل
۲,۸۵۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۸۳۲
سربازی
سربازی
۳,۴۵۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۳۳۳
نظر کرده
نظر کرده
۱,۸۸۳
سایه ها
سایه ها
۱,۵۸۶
بی قراری
بی قراری
۳,۸۵۶
بار کج
بار کج
۴,۳۸۸
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۷۶۶
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۸۱۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۵۴۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۷۶
سقوط
سقوط
۲,۸۱۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۷۵۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۵۷۵
بعد از تو
بعد از تو
۳,۸۴۷
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۱۴۰
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۸۳۵
بازتاب
بازتاب
۱,۲۴۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۷۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۱۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۳۲۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۶۷۱
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۹۴۹
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۵۲۶
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۹۷۰
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۱۷۱
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۰۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۶۱
خواب صادق
خواب صادق
۲۷۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲۱۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱۹۶
گره بر باد
گره بر باد
۱۹۵
گره بر باد
گره بر باد
۹۲۲
سایه ها
سایه ها
۲۶۳
سایه ها
سایه ها
۹۸