برای بیمارانی که دچار حمله صرع و تشنج می شوند چه باید کرد ؟

۵۹۰