قسمت ۶۰ - زیست شناسی - مولکول های اطلاعاتی

۸۱

شبکه امید
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۵۹
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۴۳
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۳۹
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۲۸
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
۳۲
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۲۴
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۴۲
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۵۵
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۴۱
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۳۳
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۵۰
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۴۷
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۵۶
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۵۰
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۴۸
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۸۳
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۵۶
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۴۸
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۴۵
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۵۵
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۳۷
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۸۷
قسمت ۶۸ - بخش ۳
قسمت ۶۸ - بخش ۳
۶۵
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۱۰۱
قسمت ۶۸  - بخش ۱
قسمت ۶۸ - بخش ۱
۴۲
قسمت ۶۷ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم تجربی
قسمت ۶۷ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم تجربی
۲۴
قسمت ۶۷ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۶۷ - فلسفه یازدهم انسانی
۳۸
قسمت ۶۷ - فصل دوم هندسه دهم ریاضی
قسمت ۶۷ - فصل دوم هندسه دهم ریاضی
۱۴
قسمت ۶۶ - علوم و فنون یازدهم پایه های آوایی
قسمت ۶۶ - علوم و فنون یازدهم پایه های آوایی
۵۶
قسمت ۶۶ - زیست شناسی یازدهم تجربی ( هورمون )
قسمت ۶۶ - زیست شناسی یازدهم تجربی ( هورمون )
۶۹
قسمت ۶۶ - علوم و فنون دوازدهم انسانی ( آرایه )
قسمت ۶۶ - علوم و فنون دوازدهم انسانی ( آرایه )
۵۰