قسمت ۶۰ - علوم و فنون پایه یازدهم انسانی

۱۸۰

شبکه امید
۱۲ دی ماه ۱۳۹۸
۰۹:۵۹
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
۱۴۱
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
۸۴
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
۹۷
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
۱۰۵
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
۷۵
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
۶۶
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۸۹
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۹۲
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۸۴
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
۸۴
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۷۷
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۷۸
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۷۶
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۶۴
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۵۷
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۹۲
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۸۰
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۹۷
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۸۵
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۹۸
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۱۴۲
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۹۳
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۸۵
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۹۴
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۱۱۳
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۸۷
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۱۴۹
قسمت ۶۸ - بخش ۳
قسمت ۶۸ - بخش ۳
۱۰۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۱۵۷
قسمت ۶۸  - بخش ۱
قسمت ۶۸ - بخش ۱
۷۹