قسمت ۶۰ - آرایه های ادبی پایه دوازدهم

۶۵

شبکه امید
۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۰
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
قسمت ۷۷ - مبحث دایره
۶۳
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
قسمت ۷۷ - هندسه یازدهم
۴۰
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
قسمت ۷۷ -فیزیک محبث کار و انرژی
۴۱
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
قسمت ۷۶ - فلسفه دوازدهم انسانی
۴۹
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
قسمت ۷۶ - فصل دوم شیمی یازدهم
۳۴
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
قسمت ۷۶ - جمع بندی اقتصاد بخش دو فصل اول
۲۹
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
قسمت ۷۵ - فصل دوم شیمی دوازدهم
۶۰
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
قسمت ۷۵ - فصل دوم آمار و احتمالات یازدهم ریاضی
۵۶
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
قسمت ۷۵ - فصل چهار زیست شناسی
۵۳
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم
۵۴
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
قسمت ۷۴ - قصل دو فیزیک یازدهم
۵۲
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
قسمت ۷۴ - فصل چهارم ریاضی دهم
۵۸
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۳ - حد حسابان دوازدهم ریاضی
۶۲
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
قسمت ۷۳ - فلسفه یازدهم انسانی
۵۱
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۳ - فیزیک دهم ریاضی و تجربی
۴۵
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
قسمت ۷۲ - هندسه دوازدهم ریاضی
۷۰
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
قسمت ۷۲ - هندسه تحلیلی و تابع درجه دو
۶۵
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
قسمت ۷۲ - فصل دوم شیمی دهم
۷۸
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی
۶۹
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۱ - فصل اول شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۷۴
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
قسمت ۷۱ - ریاضی پایه دهم فصل ۳
۱۰۷
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
قسمت ۷۰ - ریاضی دوازدهم تجربی
۷۵
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
قسمت ۷۰ - شیمی یازدهم ریاضی و تجربی
۶۸
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
قسمت ۷۰ - ریاضی آمار دهم انسانی
۶۴
قسمت ۶۹ - ماتریس
قسمت ۶۹ - ماتریس
۸۴
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
قسمت ۶۹ - تابع نمایی
۶۴
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
قسمت ۶۹ - اقسام استدلال استقرایی
۱۱۸
قسمت ۶۸ - بخش ۳
قسمت ۶۸ - بخش ۳
۸۰
قسمت ۶۸ - بخش ۲
قسمت ۶۸ - بخش ۲
۱۲۸
قسمت ۶۸  - بخش ۱
قسمت ۶۸ - بخش ۱
۵۷