دعای ندبه

۹۹

شبکه خوزستان
۶ دی ماه ۱۳۹۸
۰۰:۲۵
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲ اسفند ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲ اسفند ۱۳۹۸
۵۱
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۱۷
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۲۶
مناجات امیرالمومین (ع) - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومین (ع) - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۳
دعای ندبه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
دعای ندبه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
۴۵
دعای کمیل - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۳۶
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۲۰
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
۲۷
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۳۶
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۴۵
دعای ندبه
دعای ندبه
۷۲
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۴۱
دعای کمیل
دعای کمیل
۵۶
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۳۳
مناجات امیرالمومنین - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
۴۰
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۵۵
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین (ع) - ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۳۹
دعای کمیل - صیدون باغملک
دعای کمیل - صیدون باغملک
۶۳
دعای امیرالمومنین - ۹ بهمن ۱۳۹۸
دعای امیرالمومنین - ۹ بهمن ۱۳۹۸
۵۲
مناجات امیرالمومنین ع - ۸ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین ع - ۸ بهمن ۱۳۹۸
۵۸
دعای امیرالمونین
دعای امیرالمونین
۴۳
مناجات حضرت امیرالمومنین ع - ۵ بهمن ۱۳۹۸
مناجات حضرت امیرالمومنین ع - ۵ بهمن ۱۳۹۸
۶۱
دعای ندبه - ۴ بهمن ۱۳۹۸
دعای ندبه - ۴ بهمن ۱۳۹۸
۷۱
دعای کمیل - ۴ بهمن ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۴ بهمن ۱۳۹۸
۷۲
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۵۹
مناجات امیرالمومنین - ۲ بهمن ۱۳۹۸
مناجات امیرالمومنین - ۲ بهمن ۱۳۹۸
۹۸
دعای امیر المومنین
دعای امیر المومنین
۵۷
دعای ندبه ۲۷ دی ۱۳۹۸
دعای ندبه ۲۷ دی ۱۳۹۸
۱۸۰
دعای امیر المومنین ،۲۷ دی ۱۳۹۸
دعای امیر المومنین ،۲۷ دی ۱۳۹۸
۷۹
دعای کمیل - ۲۷ دی ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۷ دی ۱۳۹۸
۱۰۸