فیزیک - نور هندسی - ۴ دی ۱۳۹۸

۵۸

شبکه فارس
۴ دی ماه ۱۳۹۸
۱۵:۲۵
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
۴۶
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
۴۵
پروژه ۶۰۴۰ - ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
پروژه ۶۰۴۰ - ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
۱۰۵
همراه با رتبه های برتر کنکور - ۷ بهمن ۱۳۹۸
همراه با رتبه های برتر کنکور - ۷ بهمن ۱۳۹۸
۶۰
مشاور-فیزیک -رتبه های برتر
مشاور-فیزیک -رتبه های برتر
۴۷
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱ بهمن ۱۳۹۸
نگاهی به رتبه های برتر کنکور - ۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۰۷
همراه با رتبه های برتر - ۱ بهمن ۱۳۹۸
همراه با رتبه های برتر - ۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۰۸
پروژه ۶۰۴۰ - ۱ بهمن ۱۳۹۸
پروژه ۶۰۴۰ - ۱ بهمن ۱۳۹۸
۸۱
پروژه کنکور۶۰ ، ۴۰
پروژه کنکور۶۰ ، ۴۰
۸۵
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲۹ دی ۱۳۹۸
۹۰
تدریس ریاضی مبحث تابع - ۲۸ دی ۱۳۹۸
تدریس ریاضی مبحث تابع - ۲۸ دی ۱۳۹۸
۷۵
حل مسائل شیمی - ۲۷ دی ۱۳۹۸
حل مسائل شیمی - ۲۷ دی ۱۳۹۸
۸۳
شیمی-مشاور-۲۶ دی ۱۳۹۸
شیمی-مشاور-۲۶ دی ۱۳۹۸
۵۵
حل مسائل شیمی - ۲۵ دی ۱۳۹۸
حل مسائل شیمی - ۲۵ دی ۱۳۹۸
۷۵
مشاوره و تدریس شیمی - ۲۴ دی ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس شیمی - ۲۴ دی ۱۳۹۸
۶۲
رتبه برتر-فیزیک
رتبه برتر-فیزیک
۸۵
تدریس فیزیک - ۲۲ دی ۱۳۹۸
تدریس فیزیک - ۲۲ دی ۱۳۹۸
۷۱
هزار نفر اول تجربی - ۲۱ دی ۱۳۹۸
هزار نفر اول تجربی - ۲۱ دی ۱۳۹۸
۴۲
تدریس ریاضی - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۱۹ دی ۱۳۹۸
۳۳
همراه با رتبه های برتر کنکور - ۱۲ دی ۱۳۹۸
همراه با رتبه های برتر کنکور - ۱۲ دی ۱۳۹۸
۶۷
فیزیک-۱۱ دی ۱۳۹۸
فیزیک-۱۱ دی ۱۳۹۸
۷۶
تدریس ریاضی و حل تست - ۱۰ دی ۱۳۹۸
تدریس ریاضی و حل تست - ۱۰ دی ۱۳۹۸
۸۵
مشاوره -۹ دی ۱۳۹۸
مشاوره -۹ دی ۱۳۹۸
۵۷
مشاور-۸ دی ۱۳۹۸
مشاور-۸ دی ۱۳۹۸
۵۰
همراه با رتبه برترهای موفق - ۷ دی ۱۳۹۸
همراه با رتبه برترهای موفق - ۷ دی ۱۳۹۸
۶۳
تدریس ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۸
۴۹
فیزیک - حرکت شناسی - ۱ دی ۱۳۹۸
فیزیک - حرکت شناسی - ۱ دی ۱۳۹۸
۱۳۰
مشاوره و حل تست - ۳۰ آذر ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۳۰ آذر ۱۳۹۸
۶۷
مشاوره و حل تست - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
۱۸۷