فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
۷۸۸
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
۶۰۴
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
۵۱۷
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۵۸۶
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
۳۷۷
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,298
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
۸۳۰
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
14,310
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,371
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,337
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,199
فولاد - استقلال
فولاد - استقلال
6,692
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,399
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,591
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۷۰۰
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
۹۱۱
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
۷۵۵
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
۹۲۸
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,293
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,387
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,388
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
۹۷۸
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,298
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
۹۸۲
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
3,832
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,364