آماده سازی خاک مورد نیاز گلخانه

۱۱۸

شبکه آموزش
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۴:۱۸
مهم ترین آفات گیاه گوجه فرنگی
مهم ترین آفات گیاه گوجه فرنگی
۳۵
تغذیه گیاه
تغذیه گیاه
۷۸
عملیات داشت در گیاه گوجه فرنگی
عملیات داشت در گیاه گوجه فرنگی
۵۲
پرورش گیاه گوجه فرنگی
پرورش گیاه گوجه فرنگی
۸۷
مقدمات کشت گوجه فرنگی گلخانه ای
مقدمات کشت گوجه فرنگی گلخانه ای
۱۱۹
اصول و نکات مهم برای ساخت گلخانه پرورش گوجه فرنگی
اصول و نکات مهم برای ساخت گلخانه پرورش گوجه فرنگی
۱۵۲
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
۱۵۶
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
۱۷۳
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
۱۴۵
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
۱۳۴
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
۱۵۴
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
۲۱۸
انواع اسکلت های گلخانه ای
انواع اسکلت های گلخانه ای
۲۳۸
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
۱۶۸
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
۱۸۶
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
۲۱۸
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
۱۷۵
بذر زنی و مسیلیوم رانی
بذر زنی و مسیلیوم رانی
۱۸۸
پرورش قارچ دکمه ای
پرورش قارچ دکمه ای
۲۳۵
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
۱۹۴
تاریخچه پرورش قارچ،مقایسه انواع قارچ
تاریخچه پرورش قارچ،مقایسه انواع قارچ
۱۴۲
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
۱۶۳
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
۱۴۷
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
۱۸۵
آفت و انواع بیماری های گیاهان آپارتمانی و اصول سمپاشی
آفت و انواع بیماری های گیاهان آپارتمانی و اصول سمپاشی
۱۴۶
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
۱۶۸
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
۲۰۴