حکم امناع منجمین به کسوف و خسوف

۱۹۳

شبکه ۲
۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۲:۰۳