فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
۷۹۰
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
۶۰۶
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
۵۱۹
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۵۸۸
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
۳۷۸
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,300
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
۸۳۲
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
14,312
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,373
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,339
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,201
فولاد - استقلال
فولاد - استقلال
6,694
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,402
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,594
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۷۰۳
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
۹۰۵
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
1,102
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
۹۲۸
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,295
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,388
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,390
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
۹۸۰
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,297
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
۹۸۲
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
3,831
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,364