گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
۱۵,۸۶۸
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
۱۵,۷۳۴
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
۱۸,۷۵۷
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
۳۴,۳۸۸
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
۳۱,۰۳۷
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
۴۵,۴۹۳
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
۲۰,۲۵۷
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
۳۴,۴۸۵
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
۶۲,۱۵۲
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
۵۳,۱۳۶
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
۶۳,۵۷۱
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
۸۴,۳۱۱
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
۷۶,۶۰۶
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
۸۴,۹۸۰
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
۸۷,۹۲۷
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
۷۶,۹۵۱
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
۶۲,۹۶۷
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
۷۱,۸۸۷
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
۵۶,۷۴۲
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
۳۷,۰۸۹
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
۸۱,۸۶۹
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
۸۵,۰۴۶
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
۶۹,۵۶۰
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
۷۲,۳۰۸
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
۷۰,۴۵۱
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
۱۱۰,۷۸۶
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
۹۸,۱۶۰
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
۵۰,۱۴۷
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
۵۰,۰۰۳