گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
۱۴,۰۰۶
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
۱۴,۰۲۱
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
۱۷,۲۷۴
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
۳۴,۱۳۹
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
۳۰,۸۸۱
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
۴۵,۴۰۳
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
۲۰,۱۹۲
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
۳۴,۳۶۱
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
۶۲,۰۸۱
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
۵۳,۰۸۱
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
۶۳,۵۳۱
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
۸۴,۲۵۰
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
۷۷,۸۳۰
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
۸۴,۹۶۰
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
۸۷,۹۲۳
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
۷۶,۹۲۸
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
۶۲,۹۵۷
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
۷۱,۸۷۶
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
۵۶,۷۳۴
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
۳۷,۰۸۳
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
۸۱,۸۵۸
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
۸۵,۰۳۹
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
۶۹,۵۵۸
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
۷۲,۳۰۴
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
۷۰,۴۴۸
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
۱۱۰,۷۷۳
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
۹۸,۱۵۳
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
۵۰,۱۴۴
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
۴۹,۹۹۶