گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
۱۱,۱۳۳
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
۱۱,۲۲۶
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
۱۴,۹۰۱
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
۳۳,۷۳۴
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
۳۰,۶۳۰
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
۴۵,۰۹۸
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
۲۰,۰۵۴
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
۳۴,۱۶۳
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
۶۱,۹۶۲
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
۵۲,۹۷۷
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
۶۳,۴۶۶
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
۸۴,۱۶۵
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
۷۷,۷۹۲
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
۷۶,۵۲۷
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)
۸۷,۸۹۹
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
۷۶,۸۹۳
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
۶۲,۹۴۲
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
۷۱,۸۵۷
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
۵۶,۷۲۲
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
۳۷,۰۷۳
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
۸۱,۸۵۰
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
۸۵,۰۳۲
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
۶۹,۵۵۰
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
۷۲,۲۹۸
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
۷۰,۴۴۴
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
۱۱۰,۷۵۰
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
۹۸,۱۳۸
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
۵۰,۱۴۰
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
۴۹,۹۸۷