گل اول سپاهان به استقلال (گیورگی گولسیانی)

۸۷,۸۹۰

گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
گل گل گهر سیرجان به پرسپولیس (علیرضا ابراهیمی)
۱۲,۰۸۰
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
گل دوم پرسپولیس به گل گهر سیرجان (عبدالله حسینی - گل بخودی)
۱۲,۱۶۳
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به گل گهر سیرجان (مهدی ترابی)
۱۵,۶۷۴
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
گل دوم پیکان به استقلال (حسین پور امینی)
۳۳,۸۷۲
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
گل دوم استقلال به پیکان (وریا غفوری)
۳۰,۷۰۹
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
پنالتی از دست رفته پیکان مقابل استقلال (شهریار مغانلو)
۴۵,۱۹۲
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به استقلال (فراز امامعلی)
۲۰,۱۰۱
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به پیکان (مهدی قائدی)
۳۴,۲۲۸
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
گل سوم پرسپولیس به ذوب آهن (دبل مهدی ترابی)
۶۲,۰۰۷
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن (علی علیپور)
۵۳,۰۱۱
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
گل اول پرسپولیس به ذوب آهن (مهدی ترابی - پنالتی)
۶۳,۴۸۰
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
گل استقلال به شهرخودرو (شیخ دیاباته)
۸۴,۱۹۵
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
گل دوم سپاهان به استقلال (امید نورافکن)
۷۷,۸۰۲
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به سپاهان (شیخ دیاباته)
۷۶,۵۴۳
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
گل اول استقلال به سپاهان (مهدی قائدی)
۸۴,۹۳۰
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (مهدی ترابی)
۷۶,۹۰۷
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
گل نساجی مازندران به استقلال (محمد عباس زاده)
۶۲,۹۴۸
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به نساجی مازندران (مهدی قائدی)
۷۱,۸۶۳
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
گل اول استقلال به نساجی مازندران (علی کریمی)
۵۶,۷۲۴
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
گل نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (علیرضا علیزاده)
۳۷,۰۷۸
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
گل پنجم استقلال به صنعت نفت آبادان (هروویه میلیچ)
۸۱,۸۵۵
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
گل چهارم استقلال به صنعت نفت آبادان (وریا غفوری)
۸۵,۰۳۵
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
گل سوم استقلال به صنعت نفت آبادان (مهدی قائدی)
۶۹,۵۵۲
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان (شیخ دیاباته)
۷۲,۲۹۹
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (محمد دانشگر)
۷۰,۴۴۶
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
گل پرسپولیس به فولاد (مهدی ترابی - پنالتی)
۱۱۰,۷۶۲
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
گل چهارم استقلال به تراکتور (علی کریمی)
۹۸,۱۴۶
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
۵۰,۱۴۰
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
گل سوم استقلال به تراکتور (هتریک شیخ دیاباته)
۴۹,۹۹۱