محمد عکاشه - ۸ آذر ۱۳۹۸

۱۱۴

شبکه قرآن
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۲:۰۹
هادی موحدامین
هادی موحدامین
۱۴
جعفر فردی
جعفر فردی
۳۳
محمود شحات انور
محمود شحات انور
۳۶
سید متولی عبدالعال
سید متولی عبدالعال
۱۸
شحات محمد انور
شحات محمد انور
۲۱
سید جواد حسینی - سوره تحریم
سید جواد حسینی - سوره تحریم
۱۲۳
سید مرتضی سادات فاطمی - سوره انسان
سید مرتضی سادات فاطمی - سوره انسان
۶۹
شعبان عبدالعزیز صیاد - آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره یونس
شعبان عبدالعزیز صیاد - آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره یونس
۱۱۹
محسن قاسمی - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
محسن قاسمی - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۱۰۵
علی خشنود - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
علی خشنود - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۸۳
فتحی عبدالرحمان - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
فتحی عبدالرحمان - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۷۱
عبدالعاطی ناصف- ۲۴ آذر ۱۳۹۸
عبدالعاطی ناصف- ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۶۷
عبدالباسط - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
عبدالباسط - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۸۵
راغب مصطفی غلوش - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
راغب مصطفی غلوش - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۲۵
محمد کاظم محمدزاده - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
محمد کاظم محمدزاده - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۷۳
عبدالباسط - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
عبدالباسط - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۷۶
سید محمد کرمانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
سید محمد کرمانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۰۰
احمد ابوالقاسمی - آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه
احمد ابوالقاسمی - آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه
۷۷
مهدی غلام نژاد - آیات ۱ تا ۱۹ سوره مزمل
مهدی غلام نژاد - آیات ۱ تا ۱۹ سوره مزمل
۷۲
عبدالعزیز عکاشه - آیات ۸۶ تا ۹۹ سوره حجر
عبدالعزیز عکاشه - آیات ۸۶ تا ۹۹ سوره حجر
۸۷
محمد عبدالعزیز حصان - آیات ۱ تا ۳۰ سوره فجر
محمد عبدالعزیز حصان - آیات ۱ تا ۳۰ سوره فجر
۶۶
آیات ۱ تا ۵۴ سوره طه
آیات ۱ تا ۵۴ سوره طه
۶۷
سید متولی عبدالعال - آیات ۱ تا ۳۵ سوره طه
سید متولی عبدالعال - آیات ۱ تا ۳۵ سوره طه
۲۳۳
حمید شیخ زاده
حمید شیخ زاده
۱۴۲
محمد حسن موحدی-۲۲ آذر ۱۳۹۸
محمد حسن موحدی-۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۰۵
محمداحمد بسیونی
محمداحمد بسیونی
۹۷
عبدالعاطی ناصف
عبدالعاطی ناصف
۹۵
احمد شحات احمد - آیات ۲۸۲ تا ۲۸۶ سوره بقره
احمد شحات احمد - آیات ۲۸۲ تا ۲۸۶ سوره بقره
۱۱۷
ابوالعینین شعیشع - سوره مطففین
ابوالعینین شعیشع - سوره مطففین
۱۶۴
محمد محمد هلیل - آیات ۱ تا ۱۷ سوره مطففین
محمد محمد هلیل - آیات ۱ تا ۱۷ سوره مطففین
۱۴۸