تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹

۱۳۳

شبکه کردستان
۸ آذر ماه ۱۳۹۸
۰۶:۳۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۹ الی ۸۳
تفسیر سوره نحل آیات ۷۹ الی ۸۳
۲۱
تفسیر سوره نحل آیات ۷۸ و ۷۹
تفسیر سوره نحل آیات ۷۸ و ۷۹
۵۵
تفسیر سوه نحل - آیات ۷۷ الی ۷۹
تفسیر سوه نحل - آیات ۷۷ الی ۷۹
۶۷
تفسیر سوره نحل آیه ۷۷
تفسیر سوره نحل آیه ۷۷
۶۰
تفسیر سوره نحل آیات ۷۶ و ۷۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۶ و ۷۷
۷۸
تفسیر سوره نحل آیات ۷۴ الی ۷۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۴ الی ۷۷
۱۴۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
۸۸
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
۱۴۴
تفسیر سوره نحل آیه ۷۱
تفسیر سوره نحل آیه ۷۱
۱۳۴
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۷۰
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۷۰
۱۱۰
تفسیر سوره نحل آیات ۶۹ و ۷۰
تفسیر سوره نحل آیات ۶۹ و ۷۰
۱۲۱
تفسیر سوره نحل - آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر سوره نحل - آیات ۶۸ و ۶۹
۱۲۳
تفسیر سوره نحل - ۷ آذر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۷ آذر ۱۳۹۸
۱۲۱
تفسیر آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر آیات ۶۸ و ۶۹
۱۶۱
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
۱۵۳
تفسیر سوره نحل آیات ۶۵ الی ۶۷
تفسیر سوره نحل آیات ۶۵ الی ۶۷
۱۸۰
تفسیر سوره نحل آیات ۶۶ و ۶۷
تفسیر سوره نحل آیات ۶۶ و ۶۷
۱۱۱
تفسیر سوره نحل - ۲ آذر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۲ آذر ۱۳۹۸
۱۸۶
تفسیر سوره نحل آیات ۶۳ الی ۶۶
تفسیر سوره نحل آیات ۶۳ الی ۶۶
۱۸۵
ماموستا ملا عبدالرحمن خدایی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
ماموستا ملا عبدالرحمن خدایی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۲۹۱
ماموستا ملا فایق رستمی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
ماموستا ملا فایق رستمی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۱۸۲
۳۰ آبان ۱۳۹۸
۳۰ آبان ۱۳۹۸
۱۵۱
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۴۸ الی ۵۰
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۴۸ الی ۵۰
۱۹۵
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ الی ۵۰
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ الی ۵۰
۱۶۷
تفسیر آیات ۴۸ الی ۵۰
تفسیر آیات ۴۸ الی ۵۰
۱۷۵
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ و ۸۹
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ و ۸۹
۱۸۶
تفسیر سوره نحل آیات ۴۴ الی ۴۷
تفسیر سوره نحل آیات ۴۴ الی ۴۷
۱۹۳
تفسیر آیات ۴۴ الی ۴۷
تفسیر آیات ۴۴ الی ۴۷
۱۹۱
تفسیر سوره نحل آیات ۴۳ و ۴۴
تفسیر سوره نحل آیات ۴۳ و ۴۴
۱۱۲