قسمت ۱۸

4,078

شبکه ۳
7 آذر ماه 1398
22:33
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۵۶۳
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۵۳۹
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,375
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۳۹۳
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۳۹۵
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۲۱
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۲۷۳
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۱۹۳
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۱۴
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
۹۳۹
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۸۶
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,685
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۰۸
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۴۸
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۸۸۵
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,115
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۸۲
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۵۹
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۵۹
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۳۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۲۱
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۰۴
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۳۷
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,053
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۰۵
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۸۲
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۱۸
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۴۱
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,729
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,064