تاریخچه پرورش قارچ،مقایسه انواع قارچ

۹۳

شبکه آموزش
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۴:۳۵
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
۳۶
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
۵۰
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
۴۸
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
۵۲
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
۵۱
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
۱۰۶
انواع اسکلت های گلخانه ای
انواع اسکلت های گلخانه ای
۱۲۱
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
۹۸
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
۱۰۲
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
۱۳۳
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
۱۲۳
بذر زنی و مسیلیوم رانی
بذر زنی و مسیلیوم رانی
۱۲۴
پرورش قارچ دکمه ای
پرورش قارچ دکمه ای
۱۳۹
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
۱۲۴
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
۹۵
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
۸۴
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
۱۳۵
آفت و انواع بیماری های گیاهان آپارتمانی و اصول سمپاشی
آفت و انواع بیماری های گیاهان آپارتمانی و اصول سمپاشی
۸۸
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
۹۵
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
۱۴۳