قاسم رضیعی

۹۱

شبکه قرآن
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۵:۰۳
سید جواد حسینی - سوره تحریم
سید جواد حسینی - سوره تحریم
۲۳
سید مرتضی سادات فاطمی - سوره انسان
سید مرتضی سادات فاطمی - سوره انسان
۴۲
شعبان عبدالعزیز صیاد - آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره یونس
شعبان عبدالعزیز صیاد - آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره یونس
۸۹
محسن قاسمی - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
محسن قاسمی - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۹۱
علی خشنود - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
علی خشنود - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۶۳
فتحی عبدالرحمان - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
فتحی عبدالرحمان - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۵۰
عبدالعاطی ناصف- ۲۴ آذر ۱۳۹۸
عبدالعاطی ناصف- ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۵۰
عبدالباسط - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
عبدالباسط - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۶۴
راغب مصطفی غلوش - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
راغب مصطفی غلوش - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۱۴
محمد کاظم محمدزاده - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
محمد کاظم محمدزاده - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۶۴
عبدالباسط - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
عبدالباسط - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۱۶۴
سید محمد کرمانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
سید محمد کرمانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۹۵
احمد ابوالقاسمی - آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه
احمد ابوالقاسمی - آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه
۷۱
مهدی غلام نژاد - آیات ۱ تا ۱۹ سوره مزمل
مهدی غلام نژاد - آیات ۱ تا ۱۹ سوره مزمل
۶۵
عبدالعزیز عکاشه - آیات ۸۶ تا ۹۹ سوره حجر
عبدالعزیز عکاشه - آیات ۸۶ تا ۹۹ سوره حجر
۸۰
محمد عبدالعزیز حصان - آیات ۱ تا ۳۰ سوره فجر
محمد عبدالعزیز حصان - آیات ۱ تا ۳۰ سوره فجر
۵۷
آیات ۱ تا ۵۴ سوره طه
آیات ۱ تا ۵۴ سوره طه
۵۵
سید متولی عبدالعال - آیات ۱ تا ۳۵ سوره طه
سید متولی عبدالعال - آیات ۱ تا ۳۵ سوره طه
۲۲۴
حمید شیخ زاده
حمید شیخ زاده
۱۳۵
محمد حسن موحدی-۲۲ آذر ۱۳۹۸
محمد حسن موحدی-۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۰۰
محمداحمد بسیونی
محمداحمد بسیونی
۹۰
عبدالعاطی ناصف
عبدالعاطی ناصف
۸۶
احمد شحات احمد - آیات ۲۸۲ تا ۲۸۶ سوره بقره
احمد شحات احمد - آیات ۲۸۲ تا ۲۸۶ سوره بقره
۱۱۵
ابوالعینین شعیشع - سوره مطففین
ابوالعینین شعیشع - سوره مطففین
۱۵۷
محمد محمد هلیل - آیات ۱ تا ۱۷ سوره مطففین
محمد محمد هلیل - آیات ۱ تا ۱۷ سوره مطففین
۱۳۸
حسن رضاییان - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
حسن رضاییان - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۱۷۰
سید متولی عبدالعال - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
سید متولی عبدالعال - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۱۵۸
مجتبی محمد بیگی- ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مجتبی محمد بیگی- ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۹۸
مهدی ساعد - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مهدی ساعد - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۹۲
محمود علی البناء - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
محمود علی البناء - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۱۲۹