تفسیر سوره نحل آیات ۳۸ و ۳۹

۸۲

شبکه کردستان
۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۶:۳۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۶ و ۷۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۶ و ۷۷
۳۴
تفسیر سوره نحل آیات ۷۴ الی ۷۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۴ الی ۷۷
۱۰۸
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
۴۷
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
تفسیر سوره نحل آیات ۷۲ الی ۷۶
۱۰۲
تفسیر سوره نحل آیه ۷۱
تفسیر سوره نحل آیه ۷۱
۸۷
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۷۰
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۷۰
۷۲
تفسیر سوره نحل آیات ۶۹ و ۷۰
تفسیر سوره نحل آیات ۶۹ و ۷۰
۸۰
تفسیر سوره نحل - آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر سوره نحل - آیات ۶۸ و ۶۹
۸۸
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
۸۵
تفسیر سوره نحل - ۷ آذر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۷ آذر ۱۳۹۸
۸۱
تفسیر آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر آیات ۶۸ و ۶۹
۱۱۵
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹
۱۱۵
تفسیر سوره نحل آیات ۶۵ الی ۶۷
تفسیر سوره نحل آیات ۶۵ الی ۶۷
۱۳۲
تفسیر سوره نحل آیات ۶۶ و ۶۷
تفسیر سوره نحل آیات ۶۶ و ۶۷
۷۹
تفسیر سوره نحل - ۲ آذر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۲ آذر ۱۳۹۸
۱۴۳
تفسیر سوره نحل آیات ۶۳ الی ۶۶
تفسیر سوره نحل آیات ۶۳ الی ۶۶
۱۴۵
ماموستا ملا عبدالرحمن خدایی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
ماموستا ملا عبدالرحمن خدایی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۲۵۵
ماموستا ملا فایق رستمی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
ماموستا ملا فایق رستمی - ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۱۴۵
۳۰ آبان ۱۳۹۸
۳۰ آبان ۱۳۹۸
۱۲۲
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۴۸ الی ۵۰
تفسیر سوره مبارکه نحل آیه ۴۸ الی ۵۰
۱۵۷
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ الی ۵۰
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ الی ۵۰
۱۳۴
تفسیر آیات ۴۸ الی ۵۰
تفسیر آیات ۴۸ الی ۵۰
۱۴۳
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ و ۸۹
تفسیر سوره نحل آیات ۴۸ و ۸۹
۱۵۴
تفسیر سوره نحل آیات ۴۴ الی ۴۷
تفسیر سوره نحل آیات ۴۴ الی ۴۷
۱۵۸
تفسیر آیات ۴۴ الی ۴۷
تفسیر آیات ۴۴ الی ۴۷
۱۶۲
تفسیر سوره نحل آیات ۴۳ و ۴۴
تفسیر سوره نحل آیات ۴۳ و ۴۴
۷۸
تفسیر سوره نحل آیات ۴۰ الی ۴۳
تفسیر سوره نحل آیات ۴۰ الی ۴۳
۹۸
آتفسیر آیات ۴۰ الی ۴۳
آتفسیر آیات ۴۰ الی ۴۳
۹۱
تفسیر سوره مبارکه نحل آیات ۳۹ الی ۴۲
تفسیر سوره مبارکه نحل آیات ۳۹ الی ۴۲
۷۶