آمادگی استان و شهر شیراز برای بارندگی های آینده

۷۲

شبکه فارس
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۲:۱۴