آفت و انواع بیماری های گیاهان آپارتمانی و اصول سمپاشی

۱۱۳

شبکه آموزش
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۴:۲۷
مقدمات کشت گوجه فرنگی گلخانه ای
مقدمات کشت گوجه فرنگی گلخانه ای
۲۵
آماده سازی خاک مورد نیاز گلخانه
آماده سازی خاک مورد نیاز گلخانه
۵۴
اصول و نکات مهم برای ساخت گلخانه پرورش گوجه فرنگی
اصول و نکات مهم برای ساخت گلخانه پرورش گوجه فرنگی
۸۱
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
آفات و بیماریهای بوته گیاه خیار
۱۱۱
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
تهویه و نحوه مبارزه با علف های هرز در گیاه گلخانه ای خیار
۱۱۱
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
عناصر مورد نیاز خاک در گلخانه خیار
۹۴
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
تغذیه گیاه خوار و شرایط محیطی مناسب
۹۷
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
عملیات کاشت خیار گلخانه ای
۹۶
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
نحوه آماده سازی خاک گلخانه خیار
۱۵۲
انواع اسکلت های گلخانه ای
انواع اسکلت های گلخانه ای
۱۸۱
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
اشنایی با انواع بیماری های قارچ
۱۳۷
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
نگهداری و صنایع تبدیلی قارچ
۱۴۳
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
نحوه برداشت قارچ-درجه بندی قارچ تولیدی-ارزیابی تولید
۱۷۴
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
زمان مناسب خاکدهی-شرایط محیطی و مشکلات محیطی پس از خاکدهی-مرحله ته سنجاقی
۱۴۸
بذر زنی و مسیلیوم رانی
بذر زنی و مسیلیوم رانی
۱۶۴
پرورش قارچ دکمه ای
پرورش قارچ دکمه ای
۱۸۰
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
کمپوست سازی مشخصات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ دکمه ای
۱۵۲
تاریخچه پرورش قارچ،مقایسه انواع قارچ
تاریخچه پرورش قارچ،مقایسه انواع قارچ
۱۱۴
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
پرورش قارچ دکمه ای و محتوای غذایی قارچ
۱۲۵
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
پرورش گیاهان آپارتمانی: کروتون و یوکا
۱۱۵
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
پرورش گیاهان آپارتمانی- دیفن باخیا - رزیدل
۱۶۵
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
روش تکثیر گیاهان آپارتمانی
۱۳۰
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
انتخاب خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
۱۶۸