آیه ۱۴ سوره لقمان

۴۰۹

شبکه ۱
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۳:۵۷