مشاهده چرخش زمین - ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۸۰

شبکه آموزش
۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۴۰