ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران چیست

۶۳۴

شبکه ۴
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۰:۴۳
الزامات صیانت از عاملیت مردم در جمهوری اسلامی چیست؟
الزامات صیانت از عاملیت مردم در جمهوری اسلامی چیست؟
۹۱
از سوگ به حماسه
از سوگ به حماسه
۱,۳۳۵
ایده نهاد علم برای ارتقاء عقلانی بودجه رسیدگی در ایران چیست
ایده نهاد علم برای ارتقاء عقلانی بودجه رسیدگی در ایران چیست
۳۸۴
ایده نهاد علم برای استقلال دانشگاه در ایران چیست ؟
ایده نهاد علم برای استقلال دانشگاه در ایران چیست ؟
۳۹۶
ایده نهاد علم برای کاهش نابرابری در جامعه ایران چیست ؟
ایده نهاد علم برای کاهش نابرابری در جامعه ایران چیست ؟
۵۰۶
شکاف بین نهاد علم و نهاد سیاست
شکاف بین نهاد علم و نهاد سیاست
۱,۶۳۳
ایده نهاد علم برای کاهش فاصله میان علم و عمل در ایران چیست ؟
ایده نهاد علم برای کاهش فاصله میان علم و عمل در ایران چیست ؟
۶۵۳
ایده نهاد علم حقوق برای مهار فساد اقتصادی در ایران چیست ؟
ایده نهاد علم حقوق برای مهار فساد اقتصادی در ایران چیست ؟
۶۱۱
راه های مبارزه با فساد
راه های مبارزه با فساد
۹۲۵
ایده نهاد علم برای بهبود کیفیت آموزشی در ایران چیست ؟
ایده نهاد علم برای بهبود کیفیت آموزشی در ایران چیست ؟
۸۳۶
ایده علم تربیت برای بهبود عدالت آموزشی در ایران چیست؟
ایده علم تربیت برای بهبود عدالت آموزشی در ایران چیست؟
۱,۴۵۰
اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران
اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۵۸۳
نهاد علم برای افزايش شفافيت نهاد سياست در ايران چه ايده ای دارد ؟
نهاد علم برای افزايش شفافيت نهاد سياست در ايران چه ايده ای دارد ؟
۷۲۵
ایده نهاد علم برای مهار فساد اقتصادی در میان کارگزاران نظام چیست
ایده نهاد علم برای مهار فساد اقتصادی در میان کارگزاران نظام چیست
۱,۰۶۹
نهاد علمی برای بهبود زیست جنسی در ایران چه ایده ای دارد
نهاد علمی برای بهبود زیست جنسی در ایران چه ایده ای دارد
۸۱۴
نهاد علم برای بهبود زیست جنسی در ایران چه ایده‌ ای دارد
نهاد علم برای بهبود زیست جنسی در ایران چه ایده‌ ای دارد
۷۲۵