بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹

۲۶۵

شبکه ورزش
۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۶:۲۶
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد فرانسه ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۱۰۲
دیدار نهایی نور اراد جهانی بدمینتون دونفره - دانمارک ۲۰۱۹
دیدار نهایی نور اراد جهانی بدمینتون دونفره - دانمارک ۲۰۱۹
۳۰۳
تور جهانی بدمینتون یک نفره ۲۰۱۹ - دانمارک
تور جهانی بدمینتون یک نفره ۲۰۱۹ - دانمارک
۱۰۱
تور جهانی بدمینتون دونفره ۲۰۱۹ - دانمارک
تور جهانی بدمینتون دونفره ۲۰۱۹ - دانمارک
۴۳
بدمینتون ازاد چین ۲۰۱۹
بدمینتون ازاد چین ۲۰۱۹
۱۴۴
دیدار نهایی بدمینتون تک نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون تک نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۱۶۴
دیدار نیمه نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۲۱۵
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
۳۳۷
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ - نیمه نهایی
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ - نیمه نهایی
۴۳۲
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۱,۲۶۸
ژاپن - اندونزی
ژاپن - اندونزی
۲۱۰
دیدار پایانی تور جهانی جاکارتا اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - آنتونسن
دیدار پایانی تور جهانی جاکارتا اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - آنتونسن
۳۲۵
دیدار نهایی ژاپن ۲۰۱۹ ، موموتا - کریستی
دیدار نهایی ژاپن ۲۰۱۹ ، موموتا - کریستی
۵۴۲
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، آنتونسن - موموتا
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، آنتونسن - موموتا
۳۸۱
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، ژاپن - اندونزی
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، ژاپن - اندونزی
۳۰۵
دیدار نهایی مسابقات آزاد تایلند ۲۰۱۹ ، چو - انگس
دیدار نهایی مسابقات آزاد تایلند ۲۰۱۹ ، چو - انگس
۶۷۸
دیدار نهایی دو نفره آزاد تایلند ۲‌۰۱۹ ، هند - چین
دیدار نهایی دو نفره آزاد تایلند ۲‌۰۱۹ ، هند - چین
۲۵۵
نیمه نهایی دو نفره مسابقات آزاد ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - اندونزی
نیمه نهایی دو نفره مسابقات آزاد ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - اندونزی
۴۵۰
مسابقات نیمه نهایی آزاد ژاپن ‌۲۰۱۹ ، جاناتان کریستی  - یورگنسن
مسابقات نیمه نهایی آزاد ژاپن ‌۲۰۱۹ ، جاناتان کریستی - یورگنسن
۳۲۴
دیدار پایانی دو نفره ژاپن ۲۰۱۹
دیدار پایانی دو نفره ژاپن ۲۰۱۹
۳۷۹
نیمه نهایی مسابقات دو نفره آزاد اندونزی ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
نیمه نهایی مسابقات دو نفره آزاد اندونزی ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
۲۰۰
دیدار نهایی مسابقات دو نفره آزاد اندونزی ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات دو نفره آزاد اندونزی ۲۰۱۹
۲۳۷
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد اندونزی ۲۰۱۹ ، لی - آنتونسن
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد اندونزی ۲۰۱۹ ، لی - آنتونسن
۸۵۷
نیمه نهایی تور جهانی اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - چارون
نیمه نهایی تور جهانی اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - چارون
۳۶۴
نیمه نهایی دو نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۱۹ ، چین - اندونزی
نیمه نهایی دو نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۱۹ ، چین - اندونزی
۴۱۱
نیمه نهایی بدمینتون تور جهانی استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
نیمه نهایی بدمینتون تور جهانی استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
۳۰۶
نیمه نهایی دو نفره آزاد استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
نیمه نهایی دو نفره آزاد استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
۶۲۷
دیدار پایانی بدمینتون آزاد تک نفره استرالیا ۲۰۱۹ ، کریستی - جین تینگ
دیدار پایانی بدمینتون آزاد تک نفره استرالیا ۲۰۱۹ ، کریستی - جین تینگ
۵۰۳
دیدار نیمه نهایی آزاد استرالیا ۲۰۱۹ ، چو - کریستی
دیدار نیمه نهایی آزاد استرالیا ۲۰۱۹ ، چو - کریستی
۹۶۸