قلی الله قلیزاده - نماینده مردم خدا آفرین ، هوراند و کلیبر

۱۱۰

شبکه سهند
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۰:۱۸
زهرا ساعی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
زهرا ساعی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۰۹
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۱۴۸
محمد حسین فرهنگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
محمد حسین فرهنگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۶۸
احمد علیرضا بیگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
احمد علیرضا بیگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۱۵
یوسف داودی-نماینده مردم شهرستان سراب
یوسف داودی-نماینده مردم شهرستان سراب
۳۲۳
سلمان خدادادی-نماینده مردم ملکان
سلمان خدادادی-نماینده مردم ملکان
۲۳۳
محمد اسماعیل سعیدی-نماینده مردم شهرستانهای تبریز آذرشهر و اسکو
محمد اسماعیل سعیدی-نماینده مردم شهرستانهای تبریز آذرشهر و اسکو
۸۶
معصومه آقا پور علیشاهی-نماینده مردم شبستر
معصومه آقا پور علیشاهی-نماینده مردم شبستر
۹۵
محمد وحدتی هنان-نماینده مردم بستان آباد
محمد وحدتی هنان-نماینده مردم بستان آباد
۱۵۴
شهاب الدین بیمقدار-نماینده مردم محترم اسکو و آذرشهر و تبریز
شهاب الدین بیمقدار-نماینده مردم محترم اسکو و آذرشهر و تبریز
۱۸۱
رضا علیزاده-نماینده مردم محترم شهرستانهای ورزقان و خاروانا
رضا علیزاده-نماینده مردم محترم شهرستانهای ورزقان و خاروانا
۲۱۳
محمد حسن نژاد-نماینده مردم محترم شهرستانهای جلفا و مرند
محمد حسن نژاد-نماینده مردم محترم شهرستانهای جلفا و مرند
۱۵۴
بیت الله عبدالهی نماینده مردم محترم شهرستانهای اهر و هریس
بیت الله عبدالهی نماینده مردم محترم شهرستانهای اهر و هریس
۸۷
سید حمزه امینی-نماینده مردم محترم هشترود و چاراویماق
سید حمزه امینی-نماینده مردم محترم هشترود و چاراویماق
۱۹۷
یعقوب شیویاری-نماینده مردم محترم میانه
یعقوب شیویاری-نماینده مردم محترم میانه
۹۹
علی جلیلی شیشوانی نماینده مردم مراغه و عجبشیر
علی جلیلی شیشوانی نماینده مردم مراغه و عجبشیر
۲۴۲
ضیاالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب
ضیاالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب
۲۳۴