ارتباط مستقیم-مرز خسروی-پیاده روی اربعین-۱۹ مهر ۱۳۹۸

۱۲۶

شبکه کردستان
۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۱:۳۸