گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد

۱۹,۹۸۴

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۳۲
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۶۸۴
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۱۸
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۴۶
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۵۲
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۶۶
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۳۹۴
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
۲۹,۷۰۸
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۱۹۸
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
۳۶,۴۵۸
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۸۲
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
۱۹,۲۱۷
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۶۹۳
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۳۷
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۱۳
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۶۵
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۲۹
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
۲۰,۷۲۷
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۶۴
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
۳۰,۵۰۸
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۸۰۳
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۱۹۵
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۲۹
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۷۳