گل دوازدهم ایران - دبل محبی

۲۹,۷۰۸

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۶۷
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۷۱۶
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۵۰
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۷۱
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۷۴
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۷۴
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۴۱۴
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۲۰۵
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
۳۶,۴۷۵
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۹۲
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
۱۹,۲۲۶
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۷۲۰
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
۱۹,۹۹۵
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۵۵
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۲۱
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۷۸
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۳۸
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
۲۰,۷۴۳
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۸۰
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
۳۰,۵۳۶
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۸۵۴
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۲۱۵
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۴۴
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۹۲